ค้นหากองทุน

TMBINDAE

กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 15.5360

วันที่: 21 พ.ค. 2567


รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.EASTSPRING
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน11 มิ.ย. 2561
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,151,805,922.71
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.61%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.78%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+7.87%N/A-5.13%N/A
1D-0.02%N/A-0.02%N/A
1W+2.05%N/A-0.02%N/A
1M+3.92%N/A-1.88%N/A
3M+3.33%N/A-5.13%N/A
6M+14.08%N/A-5.13%N/A
1Y+30.03%9.65%-5.13%+3.08
3Y+8.08%14.44%-26.40%+0.56
5Y+10.94%19.22%-41.75%+0.57
MAX+7.69%18.67%-42.76%+0.41
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd (GSINDAI)

98.14%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)

8.21%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1321005F)

0.02%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1318837F)

0.01%

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1148017F)

0.01%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

1.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.61%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.78%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

0.50%

กองทุนใกล้เคียง