ค้นหากองทุน

TMBEBF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond

Risk: 5

AMC Logo

N/A

THB 9.1327

วันที่: 17 เม.ย. 2567


รายละเอียดกองทุน
ตราสารหนี้
กองทุนหลักAmundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.EASTSPRING
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน29 พ.ค. 2560
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 28,876,578.79
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.00%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.91%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.09%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-0.13%N/A-2.17%N/A
1D-1.02%N/A-1.02%N/A
1W-1.42%N/A-1.42%N/A
1M-0.45%N/A-2.17%N/A
3M+1.11%N/A-2.17%N/A
6M+9.33%N/A-2.17%N/A
1Y+6.40%5.89%-6.48%+1.08
3Y-4.95%6.42%-27.04%-0.77
5Y-2.05%8.26%-27.04%-0.25
MAX-1.31%7.30%-27.04%-0.18
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond (AMBGI14)

96.37%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT)

2.91%

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1111901F)

0.84%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)

0.26%

SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (6400415F)

-0.02%

ข้อมูล ณ มกราคม 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

1.0000

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.91%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.09%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.00%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

1.00%

กองทุนใกล้เคียง