ค้นหากองทุน

SCBVIET(SSF)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม ชนิดเพื่อการออม

Risk: 6

SSF

AMC Logo

N/A

THB 7.7294

วันที่: 23 พ.ค. 2567


รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.SCBAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน8 มี.ค. 2565
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 2,827,523,088.04
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.605%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.78%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+13.24%N/A-10.93%N/A
1W+2.06%N/A-0.64%N/A
1M+9.27%N/A-1.56%N/A
3M+6.23%N/A-10.93%N/A
6M+15.51%N/A-10.93%N/A
1Y+15.24%17.23%-17.89%+0.88
MAX-11.00%20.42%-46.20%-0.54
สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

SSI ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. (FUESSVFLVN)

9.03%

VIETFUND MANAGEMENT LTD. (FUEVFVNDVN)

8.44%

VIETFUND MANAGEMENT LTD. (E1VFVN30VN)

7.97%

VCBVN (VCBVN)

7.53%

HDBVN (HDBVN)

7.51%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

กองทุนนี้ยังไม่มีประวัติการจ่ายเงินปันผล

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

14:00

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.605%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.78%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ยกเว้น

กองทุนใกล้เคียง