ค้นหากองทุน

SCBSEMI(A)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor ชนิดสะสมมูลค่า

Risk: 7

AMC Logo

N/A

THB 17.7791

วันที่: 17 มิ.ย. 2567


รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักVanEck Semiconductor UCITS ETF
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.SCBAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน15 มิ.ย. 2564
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,953,467,285.47
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.07%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.07%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.17%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+40.17%N/A-14.81%N/A
1W+4.75%N/A-0.62%N/A
1M+13.11%N/A-5.10%N/A
3M+17.71%N/A-12.63%N/A
6M+41.02%N/A-14.81%N/A
1Y+56.27%26.82%-15.72%+2.08
3Y+20.90%31.05%-46.01%+0.67
MAX+21.39%31.03%-46.01%+0.69
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ เมษายน 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

VANECK INVESTMENTS (SMHLN)

100.27%

KASIKORNBANK PCL. (C233689331_SEMI)

9.75%

SCBB (FWTHBUSD24830E)

0.05%

BAY (FWTHBUSD24N01D)

0.02%

BAY (FWTHBUSD24405M)

0.01%

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.07%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.17%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.07%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

1.07%

กองทุนใกล้เคียง