ค้นหากองทุน

SCBS&P500

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ชนิดจ่ายเงินปันผล

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 25.0459

วันที่: 17 เม.ย. 2567


รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักiShares Core S&P 500 ETF
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.SCBAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน18 ธ.ค. 2555
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 3,008,380,282.11
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.00%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.11%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+4.49%N/A-4.53%N/A
1D-3.37%N/A-3.37%N/A
1W-2.63%N/A-3.37%N/A
1M-1.93%N/A-4.53%N/A
3M+5.46%N/A-4.53%N/A
6M+11.52%N/A-5.96%N/A
1Y+15.59%11.65%-10.93%+1.33
3Y+4.37%17.18%-25.15%+0.25
5Y+10.25%20.74%-33.71%+0.49
10Y+10.13%17.30%-33.71%+0.59
MAX+11.64%16.74%-33.71%+0.70
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

BLACKROCK FUND ADVISORS (IVVUP)

94.30%

JP MORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) (JREULN)

4.44%

KASIKORNBANK PCL. (8795_S&P500FUND)

1.68%

KASIKORNBANK PCL. (FCUSDKBsp500)

0.60%

KTB (FWUSDTHB24705CL)

0.13%

ข้อมูล ณ มกราคม 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

13 ธ.ค. 2566

26 ธ.ค. 2566

0.3200

12 มิ.ย. 2566

23 มิ.ย. 2566

0.1400

14 ธ.ค. 2565

27 ธ.ค. 2565

0.3200

13 มิ.ย. 2565

24 มิ.ย. 2565

0.3424

14 ธ.ค. 2564

24 ธ.ค. 2564

0.8885

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.00%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.11%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

0.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

0.50%

กองทุนใกล้เคียง