ค้นหากองทุน

SCBRMVIET(A)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดสะสมมูลค่า

Risk: 6

RMF

AMC Logo

N/A

THB 8.0222

วันที่: 23 พ.ค. 2567


รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.SCBAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน8 มี.ค. 2565
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 663,274,609.90
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.605%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.72%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+12.63%N/A-10.67%N/A
1W+2.01%N/A-0.62%N/A
1M+8.93%N/A-1.52%N/A
3M+5.90%N/A-10.67%N/A
6M+14.74%N/A-10.67%N/A
1Y+14.31%16.66%-17.30%+0.86
MAX-9.49%18.76%-41.99%-0.51
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

SCB ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. (SCBVIET)

96.28%

KASIKORNBANK PCL. (31799643_RMVIET)

4.00%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

12:00

การขายคืนหน่วยลงทุน

12:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 1,000.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 1,000.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.605%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.72%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ยกเว้น

กองทุนใกล้เคียง