ค้นหากองทุน

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 29.3915

วันที่: 18 เม.ย. 2567


รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักNEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.SCBAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน11 ต.ค. 2556
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,304,033,257.64
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)0.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.0047%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.11%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+14.26%N/A-6.21%N/A
1W-3.27%N/A-3.50%N/A
1M-3.36%N/A-6.21%N/A
3M+8.25%N/A-6.21%N/A
6M+19.94%N/A-6.21%N/A
1Y+34.66%15.85%-8.53%+2.18
3Y+9.73%17.08%-18.99%+0.57
5Y+12.48%18.42%-31.73%+0.68
10Y+11.17%18.61%-31.73%+0.60
MAX+10.68%18.78%-31.73%+0.57
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund - 1321JT (1321JT)

97.29%

KASIKORNBANK PCL. (30089492_NKY225)

3.08%

KTB (FWJPYTHB24726A)

0.90%

TTB (FWJPYTHB24726G)

0.01%

SCBB (FWJPYTHB24726E)

0.00%

ข้อมูล ณ มกราคม 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

12:00

การขายคืนหน่วยลงทุน

12:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 1.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.0047%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.11%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

0.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

0.50%

กองทุนใกล้เคียง