ค้นหากองทุน

SCBAXJ(SSF)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan ชนิดเพื่อการออม

Risk: 6

SSF

AMC Logo

N/A

THB 10.1140

วันที่: 5 ก.ค. 2567


รายละเอียดกองทุน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF (กองทุนหลัก) เป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (SEHK) ประเทศฮ่องกงเพียงตลาดเดียว กองทุนหลักบริหารโดย BlackRock Asset Management North Asia Limited โดยจะลงทุนในสกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง (HKD)
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan
ดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan เป็นดัชนีที่ใช้วัดผลดำเนินงานของหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลางในทวีปเอเชีย ทั้งหมด 10 ประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ประเทศจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Market) ยกเว้น ประเทศญี่ปุ่น และ 8 ประเทศจากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (Emerging Market) ทั้งนี้ ดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีที่ปรับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดด้วยข้อมูลการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย (free float adjusted market capitalization index) โดยครอบคลุมประมาณ 85% ของ free float adjusted market capitalization ในแต่ละประเทศ และมีการ rebalance ทุกไตรมาส (รายละเอียดต่าง ๆ ของดัชนีอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการดัชนี (index provider) ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.msci.com/documents/10199/27561c18-c30e-4d12-9321-5c83094e0d65 ทั้งนี้ ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)
กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
กองทุนหลักiShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.SCBAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน18 พ.ค. 2565
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 326,692,158.00
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.00%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.13%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+9.24%N/A-7.03%N/A
1D-0.08%N/A-0.08%N/A
1W+1.91%N/A-0.27%N/A
1M+4.42%N/A-1.73%N/A
3M+7.52%N/A-6.06%N/A
6M+12.50%N/A-6.06%N/A
1Y+8.17%24.38%-15.24%+0.33
MAX+0.53%22.16%-24.24%+0.02
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

กองทุนนี้ยังไม่มีประวัติการจ่ายเงินปันผล

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

14:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+2 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.00%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.13%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

ยกเว้น

กองทุนใกล้เคียง