ค้นหากองทุน

PRINCIPAL VNEQ-A

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 14.0750

วันที่: 23 พ.ค. 2567


รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.PRINCIPAL
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน16 ต.ค. 2560
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 10,040,699,441.82
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.605%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.313%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+23.57%N/A-10.82%N/A
1W+2.23%N/A-0.50%N/A
1M+9.91%N/A-1.62%N/A
3M+9.58%N/A-10.82%N/A
6M+21.36%N/A-10.82%N/A
1Y+32.69%19.54%-17.10%+1.67
3Y+1.39%20.94%-43.72%+0.07
5Y+9.38%20.99%-43.72%+0.45
MAX+5.27%20.04%-49.88%+0.26
สัดส่วนการลงทุน

หุ้น

เงินฝากธนาคาร

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

FPT VN (FPT VN)

9.39%

MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK (MBB VN)

9.33%

Hoa Phat Group JSC (HPG VN)

8.68%

SAIGON SECURITIES INCOPORATION (SSI VN)

7.10%

DUC GIANG CHEMICALS JSC (DGC VN)

6.90%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

12:00

การขายคืนหน่วยลงทุน

12:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.605%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

2.313%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

1.50%

กองทุนใกล้เคียง