ค้นหากองทุน

ONE-UGG-RA

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 27.7345

วันที่: 21 พ.ค. 2567


รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักBaillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.ONEAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน4 ก.พ. 2559
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 10,424,156,488.06
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.25%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.35%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.65%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+10.70%N/A-7.84%N/A
1M+6.47%N/A-2.50%N/A
3M+6.29%N/A-7.84%N/A
6M+19.87%N/A-7.84%N/A
1Y+24.57%20.04%-19.84%+1.21
3Y-7.53%30.23%-55.97%-0.25
5Y+9.69%29.27%-55.97%+0.33
MAX+13.12%25.36%-55.97%+0.52
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Baillie Gifford Investment Management Europe LTD (BGWLBUA ID EQUITY)

95.61%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (0581522363)

3.35%

Baillie Gifford & Co Ltd/United Kingdom (GB00BD5Z0Z54)

2.84%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (USD FCD_UGG)

0.06%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (GBP_FCD_ONE-UGG_2)

0.03%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.35%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.65%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.25%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง