ค้นหากองทุน

MRENEW-A

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล

Risk: 7

AMC Logo

N/A

THB 11.8764

วันที่: 21 พ.ค. 2567


รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักBGF Sustainable Energy Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.MFC
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน1 ก.ย. 2563
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 2,299,748,208.25
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.60%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)2.02%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-2.54%N/A-9.65%N/A
1D-0.59%N/A-0.59%N/A
1W-0.46%N/A-1.54%N/A
1M+7.66%N/A-1.79%N/A
3M+4.53%N/A-7.04%N/A
6M+6.11%N/A-9.65%N/A
1Y-5.14%16.93%-22.97%-0.30
3Y-2.49%20.33%-31.60%-0.12
MAX-2.21%20.22%-31.60%-0.11
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

BGF-SUSTAIN ENRGY-I2 USD - BGNEI2U (BGNEI2U)

101.28%

KASIKORNBANK PLC. (TFB)

1.48%

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD. (FW146977676)

0.10%

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FW17982445)

0.00%

SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD. (FW25951930)

0.00%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.60%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

2.02%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง