ค้นหากองทุน

KUSARMF

กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

Risk: 6

RMF

AMC Logo

N/A

THB 6.9326

วันที่: 14 มิ.ย. 2567


รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักกองทุน Brown Advisory US Sustainable Growth Fund, Dollar Class SI Acc
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน1 ธ.ค. 2563
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,454,500,227.92
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.28%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.42%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+11.98%N/A-7.66%N/A
1W+2.42%N/A-0.46%N/A
1M+3.45%N/A-2.86%N/A
3M+1.93%N/A-7.66%N/A
6M+13.25%N/A-7.66%N/A
1Y+22.99%15.80%-13.03%+1.45
3Y-13.52%37.88%-63.84%-0.36
MAX-9.84%36.21%-63.84%-0.27
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ เมษายน 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Brown Advisory Ireland Ltd (IE00BG0R3256)

101.92%

BANGKOK BANK PLC. (SAVBBL)

2.44%

Kasikorn Bank Pcl. (CURKBK)

0.21%

The Bank of New York Mellon SA/NV (FCDBONYUS)

0.02%

Siam Commercial Bank Pcl. (CFX112329)

0.00%

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.28%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.42%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง