ค้นหากองทุน

KT-GREEN-A

กองทุนเปิดเคแทม Green Energy ชนิดสะสมมูลค่า

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 7.1472

วันที่: 17 เม.ย. 2567


รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักSchroder International Selection Fund Global Energy Transition
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KTAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน25 ม.ค. 2566
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+5 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 70,193,611.07
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.86%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.10%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-11.00%N/A-13.65%N/A
1D-4.77%N/A-4.77%N/A
1W-5.83%N/A-5.83%N/A
1M-2.96%N/A-5.97%N/A
3M+0.81%N/A-6.07%N/A
6M-0.65%N/A-13.65%N/A
1Y-26.36%21.02%-33.03%-1.25
MAX-23.93%20.97%-36.53%-1.14
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

SCHROD (SGBENTLX)

99.24%

SCBB (ABSCBS01)

2.89%

SCBB (120288561)

0.08%

SCBT (119120990)

0.01%

BBL (119934465)

0.00%

ข้อมูล ณ มกราคม 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+5 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.86%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.10%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง