ค้นหากองทุน

KINDIARMF

กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

Risk: 6

RMF

AMC Logo

N/A

THB 11.5743

วันที่: 3 ก.ค. 2567


รายละเอียดกองทุน
กองทุนหลักกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio Class I Shares (Acc.)
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน19 มี.ค. 2567
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 201,765,914.80
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.28%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนN/A
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.35%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
1D+0.38%N/A0.00%N/A
1W+2.15%N/A-0.07%N/A
1M+9.08%N/A-2.90%N/A
3M+11.48%N/A-4.76%N/A
MAXN/AN/A-4.76%N/A
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.28%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.35%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง