• Krungsri Next Generation Infrastructure SSF

  • fund_detail

  • fund_return

  • fund_allocation

  • fund_holding

  • fund_dividend

  • fund_transaction

  • fund_fee

ค้นหากองทุน

KFINFRASSF

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม

Risk: 6

SSF

AMC Logo

N/A

THB 8.9862

วันที่: 20 พ.ค. 2567


รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักCredit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลจ่าย
บลจ.KSAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน14 ต.ค. 2564
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 35,717,552.29
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.75%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.14%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+2.33%N/A-5.81%N/A
1D-0.15%N/A-0.15%N/A
1W+1.28%N/A-0.35%N/A
1M+5.75%N/A-1.61%N/A
3M+5.26%N/A-5.81%N/A
6M+8.13%N/A-5.81%N/A
1Y+3.54%11.75%-13.93%+0.30
MAX-4.02%14.85%-26.54%-0.27
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Credit Suisse Fund Management S.A. Lux (LU1692117366)

99.15%

Citibank, N.A. (KFINFRASSF-CTB-SAV)

2.52%

Kiatnakin Phatra Bank Plc. (FX-TX.4547743)

0.02%

Citibank, N.A. (KFINFRASSF-CTB-USD)

0.00%

Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.4443408)

-0.18%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด

วันที่จ่าย

บาท/หน่วย

กองทุนนี้ยังไม่มีประวัติการจ่ายเงินปันผล

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.75%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.14%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

0.50%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

0.50%

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง