ค้นหากองทุน

KFINDIARMF

กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Risk: 6

RMF

AMC Logo

N/A

THB 15.7550

วันที่: 21 พ.ค. 2567


รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักFSSA Indian Subcontinent Fund
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KSAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน23 พ.ย. 2561
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 408,798,716.93
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.80%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.03%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+6.66%N/A-3.85%N/A
1D-0.39%N/A-0.39%N/A
1W+0.86%N/A-0.99%N/A
1M+2.38%N/A-2.65%N/A
3M+2.45%N/A-3.85%N/A
6M+14.13%N/A-3.85%N/A
1Y+27.51%10.64%-5.05%+2.56
3Y+9.54%13.65%-19.62%+0.70
5Y+9.09%16.49%-32.72%+0.55
MAX+8.61%16.13%-32.72%+0.53
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc. (IE00B6Y13T06)

99.76%

The Siam Commercial Bank Plc. (KFINDIARMF-BBL-SAV)

2.57%

Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.4538104)

0.08%

Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.4357951)

0.03%

TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.4552305)

0.01%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.80%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.03%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง