ค้นหากองทุน

K-USA-SSF

กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม

Risk: 6

SSF

AMC Logo

N/A

THB 16.5108

วันที่: 3 ก.ค. 2567


รายละเอียดกองทุน

• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

นโยบายกองทุน Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - I Shares (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: MORAMFI:LX
• กองทุนหลักลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัทสหรัฐอเมริกาไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนหลักกองทุน Brown Advisory US Sustainable Growth Fund, Dollar Class SI Acc
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน7 ก.ย. 2555
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 11,812,743,291.13
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.28%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.39%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+13.38%N/A-7.64%N/A
1D+0.41%N/A0.00%N/A
1W+0.74%N/A-0.42%N/A
1M+5.88%N/A-1.54%N/A
3M+3.87%N/A-6.72%N/A
6M+17.36%N/A-7.64%N/A
1Y+23.58%15.64%-12.97%+1.50
3Y-14.89%37.90%-63.99%-0.39
MAX-12.16%37.16%-63.99%-0.33
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.28%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.39%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง