ค้นหากองทุน

K-USA-A(A)

กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 17.4693

วันที่: 14 มิ.ย. 2567


รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักกองทุน Brown Advisory US Sustainable Growth Fund, Dollar Class SI Acc
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน7 ก.ย. 2555
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 11,475,492,112.75
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.28%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.39%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+11.88%N/A-7.64%N/A
1W+2.39%N/A-0.46%N/A
1M+3.44%N/A-2.83%N/A
3M+1.93%N/A-7.64%N/A
6M+13.16%N/A-7.64%N/A
1Y+22.97%15.77%-12.96%+1.45
3Y-13.55%37.97%-63.99%-0.36
MAX+2.82%34.81%-63.99%+0.08
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ เมษายน 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

Brown Advisory Ireland Ltd (IE00BG0R3256)

101.24%

BANGKOK BANK PLC. (SAVBBL2)

3.59%

Kasikorn Bank Pcl. (CURKBK)

0.63%

The Bank of New York Mellon SA/NV (FCDBONYUS)

0.00%

Siam Commercial Bank Pcl. (CFX112536)

0.00%

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 50.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.28%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.39%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง