ค้นหากองทุน

K-INDIA-A(A)

กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 13.9311

วันที่: 3 ก.ค. 2567


รายละเอียดกองทุน

• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF India Fund D2 USD (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

นโยบายกองทุน BGF India Fund D2 USD (กองทุนหลัก)
Bloomberg Ticker: BGIND2U
• กองทุนหลักลงทุนในหุ้นของบริษัทในประเทศอินเดียไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน กองทุน K-INDIA เปลี่ยนกองทุนหลักเป็นกองทุน BGF India Fund D2 USD มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

กองทุนหลักกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio Class I Shares (Acc.)
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน2 มิ.ย. 2554
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+4 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 2,435,971,707.02
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.50%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.28%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)1.50%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
1D+0.39%N/A0.00%N/A
1W+2.21%N/A-0.07%N/A
1M+9.35%N/A-2.98%N/A
3M+11.66%N/A-4.93%N/A
MAXN/AN/A-5.25%N/A
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 50.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+4 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.28%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

1.50%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.50%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง