ค้นหากองทุน

K-GOLD-A(A)

กองทุนเปิดเค โกลด์ ชนิดสะสมมูลค่า

Risk: 8

AMC Logo

N/A

THB 14.0438

วันที่: 18 เม.ย. 2567


รายละเอียดกองทุน
ทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนหลักSPDR Gold Trust
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.KASSET
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 500.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน18 ก.ค. 2551
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+2 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 8,002,957,142.66
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)N/A
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.54%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.64%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+13.71%N/A-4.43%N/A
1D-0.65%N/A-0.65%N/A
1W+2.15%N/A-0.65%N/A
1M+10.29%N/A-1.51%N/A
3M+17.70%N/A-3.16%N/A
6M+20.36%N/A-4.43%N/A
1Y+14.40%11.72%-11.40%+1.23
3Y+7.46%13.30%-20.64%+0.56
MAX+4.87%13.91%-21.70%+0.35
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ตราสารอนุพันธ์

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

World Gold Trust Services (US78463V1070)

99.29%

BANGKOK BANK PLC. (SAVBBL2)

1.26%

Krung Thai Bank Pcl. (CFX110697)

0.12%

Bank of Ayudhya Pcl. (CFX107954)

0.09%

Bank of Ayudhya Pcl. (CFX108137)

0.06%

ข้อมูล ณ มกราคม 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

14:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 500.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

THB 500.00

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

THB 50.00

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+2 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.54%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.64%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

N/A

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง