ค้นหากองทุน

ASP-DIGIBLOC

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน

Risk: 6

AMC Logo

N/A

THB 7.3250

วันที่: 21 พ.ค. 2567


รายละเอียดกองทุน
ตราสารทุน
กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.ASSETFUND
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1,000.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน28 ม.ค. 2565
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+3 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,190,723,023.03
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)1.25%
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)1.61%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยพินิจ
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)3.50%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD-6.71%N/A-30.60%N/A
1D-1.91%N/A-1.91%N/A
1W+11.64%N/A-2.27%N/A
1M+15.49%N/A-12.18%N/A
3M+11.58%N/A-24.49%N/A
6M+61.64%N/A-33.56%N/A
1Y+70.07%62.41%-43.00%+1.11
MAX-13.53%63.86%-81.29%-0.21
สัดส่วนการลงทุน

หน่วยลงทุน

เงินฝากธนาคาร

หุ้น

ตราสารอนุพันธ์

สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

สินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP US)

91.14%

TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (Main-DIGIBLOC)

34.32%

MICROSTRATEGY INC-CL A (MSTR US)

5.28%

BLOCK INC (SQ US)

3.46%

MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN (MARA US)

3.43%

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:30

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:30

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1,000.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

1.61%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

3.50%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

1.25%

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง