ค้นหากองทุน

1AM-DAILY-RA

กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

Risk: 2

AMC Logo

N/A

THB 12.6879

วันที่: 5 ก.ค. 2567


รายละเอียดกองทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูง ธุรกรรมทางการเงิน หรือตราสาร ทางการเงินอื่นใด ที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนตลอดเวลา (Fully Hedge) ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนไว้ (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 92 วัน และในกรณีที่กองทุนมีอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก ณ ขณะใดขณะหนึ่งมากกว่า92 วัน บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.


กองทุนหลักN/A
นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่จ่าย
บลจ.ONEAM
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกTHB 1.00
วันที่จดทะเบียนกองทุน9 พ.ย. 2550
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนT+1 วันทำการ
ขนาดกองทุนTHB 1,640,054,028.40
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ยกเว้น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)0.31%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด
รวมค่าใช้จ่าย (ต่อปี)0.45%
หนังสือชี้ชวน
ผลตอบแทนย้อนหลัง
PeriodReturnSDMDDReturn/SD
YTD+1.02%N/A0.00%N/A
1D+0.01%N/A0.00%N/A
1W+0.04%N/A0.00%N/A
1M+0.17%N/A0.00%N/A
3M+0.50%N/A0.00%N/A
6M+0.98%N/A0.00%N/A
1Y+1.88%0.08%0.00%+24.39
3Y+0.93%0.07%0.00%+13.76
5Y+0.75%0.06%-0.00%+12.53
10Y+1.02%0.06%-0.03%+15.91
MAX+1.44%0.09%-0.03%+15.70

การซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

15:00

การขายคืนหน่วยลงทุน

15:00

เงื่อนไขการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

THB 1.00

มูลค่าขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขาย

-

มูลค่าคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

จำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของการขาย

-

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

T+1 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

การจัดการต่อปี (Management Fee)

0.31%

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี (Total Expenses)

0.45%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

การขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

ยกเว้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)

ยกเว้น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching
Out)

N/A

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)

N/A

กองทุนใกล้เคียง